Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2009

Ngày 24/04/2009 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 công ty cổ phần Cơ khí lắp máy LILAMA tổ chức tại Ninh Bình. 60 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 2.894.556 cổ phần chiếm 89,65 % vốn điều lệ công ty tham dự.  

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2008

Ngày 24 tháng 04 năm 2008 tại nhà khách Tràng An Tp Ninh Bình Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama đã tổ chức Đại hội cđông. Đại hội đã thông qua nghị quyết về nhiều vấn đề như quan trọng.

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35