Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Thông tin công bố

Sơ yếu lý lịch ngời được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 27/05/2020 Công cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama nhận được Công văn số 147/CV-HĐQT ngày 26/05/2020 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (cổ đông sở hữu 51% vốn Điều lệ Công ty) có nội dung đề cử ứng viên bầu bổ sung HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, như sau:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama.

Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát.

Thông báo việc Ông Phạm Mạnh Đức xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35