Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Sơ yếu lý lịch ngời được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 27/05/2020 Công cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama nhận được Công văn số 147/CV-HĐQT ngày 26/05/2020 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (cổ đông sở hữu 51% vốn Điều lệ Công ty) có nội dung đề cử ứng viên bầu bổ sung HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, như sau:

(1) Giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Dũng - để bầu bổ sung vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.  
(2) Giới thiệu ông Lại Việt Tân - để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
Vui lòng tải tài liệu đầy đủ đính kèm theo đường liên kết phía dưới.

 

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35