Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Thông báo việc đề cử/ứng cử để bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường 2021

(1) Thông báo đề cử/ứng cử.đề cử/ứng cử.

(2) Đơn xin thôi TVHĐQT của ông Phạm Hồng Sơn.

(3) Các biểu mẫu tham khảo.

 

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35