Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Thông tin công bố

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009
Hi đồng qun tr Công ty c phn Cơ khí Lp máy LILAMA xin trân trng thông báo ti quý cđông v vic tm ng c tc đợt 1 năm 2009, như sau:
Thông báo tạm ứng cổ tức 2009
Hi đồng qun tr Công ty c phn Cơ khí Lp máy LILAMA xin trân trng thông báo ti quý cđông v vic tm ng c tc đợt 1 năm 2009, như sau:
Thông báo ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng và ủy quyền quản lý số cổ đông


Thông báo về việc ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng và ủy quyền quản lý cổ đông

Thông báo về việc thay đổi nhân sự HĐQT & BKS

Công ty Cp cơ khí lắp máy Lilama thông báo thay đổi nhân sự HĐQT & BKS, chức danh Chủ tịch HĐQT và chức danh Trưởng ban Kiểm soát  tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009.

Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2008
Trân trọng thông báo tới quý cổ đông việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2008.
Thông báo ứng cử, đề cử thành viên hđqt & bks
Hội đồng quản trị công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama thông báo về việc ứng cử/đề cử bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS
Mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA trân trọng thông báo việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2009, như sau

Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT
Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí lắp máy LILAMA thông  qua kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2008 cho các cổ đông.
Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT & BKS
Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA thông báo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và thông qua Điều lệ mới:
 
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2007
Công ty CP cơ khí lắp máy Lilama thông báo thời gian tiến hành trả cổ tức năm 2007.

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35