Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Thông báo họp đại hội cổ đông năm 2010


THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy LILAMA
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2010, cụ thể như sau:
1. Thời gian:  8:00 giờ, thứ tư, ngày 28 tháng 4 năm 2010.
2. Địa điểm:  Nhà khách Tràng An - Đường Lê Hồng Phong, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.
3. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông đang sở hữu cổ phần Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/04/2010 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2009, Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2010.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2009.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát.
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
Để làm tốt công tác chuẩn bị, đề nghị quý cổ đông vui lòng làm thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty Số 72E – Đường Hoàng Diệu – TP Ninh Bình – Ninh Bình (bằng phong bì gửi kèm) hoặc Fax (Số: 0303.873.074) trước 17:00 giờ, ngày 26/04/2010.
Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và bản gốc giấy xác nhận/ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.
Thông báo này thay cho giấy mời. Rất mong quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ!
 
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
LÊ HỮU ĐIỀU
Ghi chú
Tài liệu ĐH đề nghị quý cổ đông tham khảo tại Website công ty: 
Quý cổ đông tự lo kinh phí đi lại, ăn ở.

Vui lòng tải mẫu đăng ký, tài liệu tại đâymaudangky, SXKD, BCTCPPLN        

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35