Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Thông báo mời dự ĐH cổ đông thường niên 2011

THÔNG BÁO
Mời tham dự đại hội Đồng cổ đông thường niên 2011
Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy LILAMA
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2011, cụ thể như sau:
1. Thời gian:  8:00 giờ, thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2011.
2. Địa điểm:  Nhà khách Tràng An - Đường Lê Hồng Phong, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.
3. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2011 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và Đầu tư 2010, Kế hoạch SXKD và Đầu tư 2011.
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2010, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2010.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và Tổng kết nhiệm kỳ.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và Tổng kết nhiệm kỳ.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016.
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
Để làm tốt công tác chuẩn bị, đề nghị quý cổ đông vui lòng làm thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty Số 72E – Đường Hoàng Diệu – TP Ninh Bình – Ninh Bình (bằng phong bì gửi kèm) hoặc Fax (Số: 0303.873.074) trước 17:00 giờ, ngày 20/04/2011.
Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và bản gốc giấy xác nhận/ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.
Thông báo này thay cho giấy mời. Rất mong quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ!
                                                                                       T/M H
ỘI ĐỒNG QUẢN TR
                                                                                                    CH
Ủ TỊCH
                                                                                                      (
đã ký)
                                                                                                 L
Ê HỮU ĐIỀU
Vui l
òng tải báo cáo tại đây:
                     Báo cáo của HĐQT:                   Download

                            Báo cáo SXKD       :                   Download
                            Báo cáo tài chính  :                   Download
                            Báo cáo thù lao HĐQT - BKS:    Download
                            Thông báo đề cử HĐQT + BKS: Download
                            Giấy đăng ký dự họp:               Download
                            Phân phối lợi nhuận:                Download
                            Chương trình Đại hội:               Download
                            

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35