Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Thông báo mời dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Công ty CP cơ khí lắp máy Lilama trân trọng thông báo mời tới quý ông(bà) là cổ đông của Công ty về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của công ty (toàn văn thông báo)THÔNG BÁO
Mời tham dự đại hội Đồng cổ đông thường niên 2012
Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy LILAMA
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2012, cụ thể như sau:
1. Thời gian:  8:00 giờ, thứ bảy, ngày 28 tháng 04 năm 2012.
2. Địa điểm:  Khách sạn Tràng An - Đường Lê Hồng Phong, TP Ninh Bình, TỉnhNinh Bình.
3. Thành phần tham dự Đại hội:Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2012, người nhận chuyển nhượng hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và Đầu tư 2011, Kế hoạch SXKD và Đầu tư 2012.
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2011, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2011.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.
- Thông qua các Tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm gửi về Công ty (bằng phong bì gửi kèm) hoặc Fax số 0303.873.074 trước 17:00 giờ, ngày 25/04/2012.
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 06 tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp, đề cử hoặc ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Đề xuất bằng văn bản gửi về công ty trước ngày 25/04/2012.
Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và bản gốc giấy xác nhận/ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.
Thông báo này thay cho giấy mời. Rất mong quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ!
 
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
 
LÊ HỮU ĐIỀU
(Đã ký)

Vui lòng tải mẫu đăng ký tham dự tại đây: download
Từ ngày 20/4/2012 tải tài liệu tại đây:        download

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35