Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

L35 - Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2021

Sáng 29/4/2021, tại Ninh Bình, Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama (Lilama EMC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu hơn 89,8% vốn điều lệ công ty.

 cd20215

            Ông Nguyễn Văn Triều - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị điều hành Đai Hội

88.cd20211

Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Trong đó, mục tiêu doanh thu năm 2021 tăng trưởng 39,8% và đảm bảo có lợi nhuận. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, trong điều kiện các dự án đơn vị đang thi công như: NĐ Sông Hậu 1, NĐ Nghi Sơn 2… đang bước vào giai đoạn cuối; tìm kiếm việc làm tiếp tục khó khăn, giá vật tư đầu vào (đặc biệt là thép) tăng mạnh và diễn biến khó lường của đại dịch Covid19 đang tác động không nhỏ đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty…

8cd20212

                        Ông Phạm Hồng Sơn - Tổng giám đốc trình bày báo cáo tại Đại Hội

Tại Đại hội đã thảo luận các giải pháp cụ thể; đồng thời thể hiện quyết tâm, đoàn kết, quyết liệt, đổi mới của ban lãnh đạo, cổ đông và người lao động để khắc phục khó khăn, từng bước ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới…

Định hướng năm 2021, Công ty tiếp tục quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục khó khăn, cải thiện hiệu quả hoạt động, trong đó tập trung cho công tác mở rộng thị trường, tái cơ cấu tài chính, giảm nợ vay bằng các giải pháp từ các hoạt động sản xuất, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi công nợ và tiết kiệm…

Đại hội thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty phù hợp với Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020.

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2021 -2026).

99cd20213

Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021-2026cd20214

Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 -2026

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao.

                                                ------ Truyền thông LilamaEmc -----

 

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35