Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Bản cáo bạch công ty CP cơ khí lắp máy Lilama

Công ty CP cơ khí lắp máy Lilama trân trọng tới Quý Cổ đông công ty Bản cáo bạch

                 - Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
         - Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngầy 15/01/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
         -  Căn cứ quy trình công bố thông tin của Công ty CP cơ khí lắp máy Lilama do Tổng giám đốc ban hành ngày 16/08/2009

Để thực hiện đúng quy định về việc công bố thông tin công ty xin gửi tới quý cổ đông Bản cáo bạch.
                        Vui lòng tải bản cáo bạch tại đây: dowload

 

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35