Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2008

Ngày 24 tháng 04 năm 2008 tại nhà khách Tràng An Tp Ninh Bình Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama đã tổ chức Đại hội cđông. Đại hội đã thông qua nghị quyết về nhiều vấn đề như quan trọng.

NGHỊ QUYẾT
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA NGÀY 24/4/2008
 
            -  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
            - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA ngày 12/7/2006;
            Đại hội đồng cổ đông thường `gồm 43 Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 2.982.308 cổ phần chiếm 91,33% vốn điều lệ công ty.
QUYẾT NGHỊ
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2008.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% đối với Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2008, như sau:
a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007, với các chỉ tiêu chính:
- Giá trị sản lượng: 216.584 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100,15% so với kế hoạch.
- Doanh thu: 145.375 triệu đồng, đạt 101,70% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.348 triệu đồng, đạt 247,47% so với kế hoạch.
b) Kế hoạch SXKD 2008 với các chỉ tiêu chính:
- Giá trị sản lượng: 257.877 triệu đồng, tỷ lệ 119,07% so với năm 2007.
- Doanh thu: 157.240 triệu đồng, tỷ lệ 108,16% so với năm 2007.
- Lợi nhuận: 6.874 triệu đồng, tỷ lệ 158,10% so với năm 2007.
- Cổ tức dự kiến: 14 %, tỷ lệ 116,67% so với năm 2007.
c) Triển khai thực hiện các dự án đầu tư:
+ Dự án xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép, công suất thiết kế 10.000 tấn/năm với Tổng mức đầu tư: 79,524 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện 24 tháng (tính từ khi được giao đất đến khi đưa dự án vào sản xuất).
+ Dự án xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị và đóng tàu 6.500 tấn tải trọng, công suất thiết kế đóng mới và sửa chữa đạt 19.500 tấn/năm. Tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện 24 tháng (tính từ khi được giao đất đến khi đưa dự án vào sản xuất).
+ Dự án khác: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 72E Hoàng Diệu – TP Ninh Bình thành khu đất ở cho CBCNV và tìm kiếm đối tác để đầu tư xây dựng khu đất 70 đường Giải Phóng –  TP Nam Định – Nam Định.
2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007, phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2007.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007, phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2007, như sau:
a) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2007 với nội dung chính:
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 145.374.808.528 đồng, bằng 135,21 % so với năm 2006.
- Lợi nhuận trước thuế:  4.347.694.737 đồng, bằng 317,99 % so với năm 2006.
- Lợi nhuận sau thuế:     4.347.694.737 đồng, bằng  441,65 % so với năm 2006.
b) Phương án phân phối lợi nhuận:
- Quỹ đầu tư phát triển: 1.217.354.526 đồng.
- Trích các quỹ khác: 469.551.031 đồng
- Chi trả cổ tức với mức lợi tức 12% cho cổ đông sở hữu số cổ phần phát hành đợt 1 (12 tháng) và cổ đông sở hữu số cổ phần phát hành đợt 2 (6 tháng).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 2.478.186.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:  182.603.180 đồng.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông tán thành đối với Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2007.
4. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán và Điều lệ mới của Công ty theo Mẫu của Bộ Tài chính.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % đối với Tờ trình của HĐQT về kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán và Thông qua Điều lệ mới của Công ty, như sau:
a) Kế hoạch niêm yết cổ phiếu:
- Thực hiện việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại Trung tâm GDCK Hà Nội.
- Thời điểm niêm yết: Vào thời điểm thích hợp trong năm 2008 do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất thủ tục, hồ sơ cần thiết.
b) Thông qua Điều lệ công ty theo Mẫu của Bộ Tài chính áp dụng đối với công ty niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán/Trung tâm giao dịch Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
5. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 97,15 % đối với tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký từ 01/01/2008, cụ thể như sau:
- Thù lao của Chủ tịch HĐQT :                    3,5 lần tiền lương tối thiểu/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS:          3 lần tiền lương tối thiểu/tháng
- Thành viên BKS và Thư ký HĐQT:         2 lần tiền lương tối thiểu/tháng
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2008.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % đối với việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2008 theo đúng các quy định của UBCK Nhà nước.
7. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát.
Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS. Kết quả bầu cử như sau:
a) Bầu bổ sung ông Phùng Quang Minh làm Thành viên HĐQT:
- Tổng số phiếu tán thành: 2.982.308 chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
b) Bầu bổ sung ông Bùi Đức Kiên làm Thành viên BKS:
- Tổng số phiếu tán thành: 2.982.308 chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Điều khoản thi hành
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11:15 giờ ngày 24/4/2008.
  
Thư ký ĐH
 
Chủ tọa Đoàn
 
Văn Việt Hưng
(Đã ký)
  Đỗ Thị Mai Hương
(Đã ký)
 
 
 Nguyễn Phương Chi
 (Đã ký)
 
 
 Lê Hữu Điều
 (Đã ký)
 
 
 Nguyễn Văn Luận
 (Đã ký)
 
 
 Bùi Sỹ Chiến
 (Đã ký)

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35