Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2010

NGHỊ QUYẾT
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA NGÀY 28/4/2010
 
                - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
                - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA ngày 24/4/2008;
                Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA họp ngày 28/4/2010 tại Ninh Bình. Tham dự gồm có 51 Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 2.684.070 cổ phần chiếm 82,2 % vốn điều lệ công ty.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2009, Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2010.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2009, Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2010, như sau:
a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, với các chỉ tiêu chính:
- Giá trị sản lượng: 450.000 triệu đồng, đạt 112,5 % so với kế hoạch.
- Doanh thu: 195.347 triệu đồng, đạt 100,18 % so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 7.723 triệu đồng, đạt 107,26 % so với kế hoạch.
b) Kế hoạch SXKD 2010 với các chỉ tiêu chính:
- Giá trị sản lượng: 506.700 triệu đồng, tỷ lệ 112,6 % so với năm 2009.
- Doanh thu: 224.250 triệu đồng, tỷ lệ 114,8 % so với năm 2009.
- Lợi nhuận: 8.280 triệu đồng, tỷ lệ 107,21 % so với năm 2009.
- Cổ tức dự kiến: 13 %, tỷ lệ 108,3 % so với năm 2009.
c) Triển khai thực hiện các dự án đầu tư:
+ Thực hiện dự án nâng cao năng lực thiết bị năm 2010 và 2011, với Tổng giá trị kế hoạch đầu tư là 2.926.297.000 đồng.
+ Tiếp tục thực hiện Dự án Xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị và Kết cấu thép đã được Đại hội cổ đông thông qua năm 2009 với tổng mức đầu tư 87.894 triệu đồng, tại Khu công nghiệp Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình – Diện tích đất sử dụng dự kiến là 4,89 ha.
+ Nghiên cứu hợp tác với Công ty TNHH Y tế Việt Nam đầu tư xây dựng Dự án “Bệnh viện Đa khoa – Trường trung cấp Kỹ thuật y tế chất lượng cao TP Nam Định” với hình thức thành lập Công ty cổ phần mà phía công ty góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất 20.000 m2 tại số 70 đường Giải phóng – TP Nam Định – Nam Định.
        + Triển khai lập quy hoạch xây dựng trụ sở chính tại khu đất 72E Hoàng Diệu – TP Ninh Bình – Ninh Bình và chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn lại thành đất ở cho CBCNV theo quy định của Nhà nước.
Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động quản trị điều hành năm 2009 và Định hướng hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị Công ty.
Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009, phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2009.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009, phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2009, như sau:
a) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009 với nội dung chính:
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 195.347.084.901 đồng, bằng 122,3 % so với năm 2008.
- Lợi nhuận trước thuế:       7.723.261.603 đồng, bằng 112,4 % so với năm 2008.
- Lợi nhuận sau thuế:          6.510.350.441 đồng.
b) Phương án Phân phối lợi nhuận như sau:
- Thuế TNDN được miễn giảm (12,5%)
được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển:                              968.365.008 đồng.
- Quỹ dự dự trữ bổ sung vốn điều lệ:                         277.099.272 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:                                      554.198.543 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển:                                               720.458.106 đồng.
- Chi trả cổ tức 12%/năm:                                        3.918.186.000 đồng.
Trong đó: + Đã tạm ứng cổ tức đợt I/2009 (8%):    2.612.124.000 đồng.
        + Chia cổ tức đợt 2 (4%):                               1.306.062.000 đồng.              
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:                          72.043.513 đồng.
Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2009.
Điều 5. Thông qua Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2009; Phương án thù lao năm 2010.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2009; Phương án thù lao năm 2010, như sau:
- Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký thực hiện năm 2009: 177.720.000 đồng.
- Phương án thù lao năm 2010:
+ Giữ nguyên hệ số cũ và áp dụng mức lương tối thiểu chung hiện hành theo quy định của Nhà nước. Thù lao của Chủ tịch HĐQT bằng 3,5 lần mức lương tối thiểu hiện hành/tháng; Thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 03 lần mức lương tối thiểu/tháng; Thành viên BKS và Thư ký bằng 02 lần mức lương tối thiểu/tháng.
+ Tổng thù lao dự kiến: 206.780.000 đồng/năm.
Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty CP Cơ khí lắp máy LILAMA theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.
Điều 7. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty và Phê chuẩn chức danh Phó chủ tịch HĐQT.
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp việc Phê chuẩn ông Lê Hữu Điều - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty nhằm thực hiện có hiệu quả nhất các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT công ty.
Đồng thời, phê chuẩn chức danh Phó chủ tịch HĐQT cho ông Phùng Quang Minh đã được HĐQT bầu ngày 03/04/2010, nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức HĐQT đáp ứng yêu cầu của hoạt động quản trị điều hành theo Điều lệ công ty và Pháp luật của Nhà nước.
Điều 8. Bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát.
Đại hội đã tiến hành bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát. Kết quả bầu cử như sau:  Bầu Ông Nguyễn Hữu Tùng (tỷ lệ trúng cử là 100 %) làm Thành viên Ban kiểm soát, thay cho Ông Hà Thắng Dũng xin từ nhiệm tư cách Thành viên BKS do yêu cầu công tác. Ban kiểm soát đã bầu ông Nguyễn Hữu Tùng làm Trưởng ban và thông qua kết quả trước Đại hội đồng cổ đông.
Điều 9: Tổ chức thực hiện:
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2010. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11:00 giờ ngày 28/4/2010.
 
Nơi nhận:
- Cổ đông
- HĐQT, BKS, BGĐ
- UBCKNN, SGDCKHN
- Lưu HĐQT
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘ
(đã ký)

Lê Hữu ĐiềuI
 
 

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35