Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Thông báo về việc đề cử và ứng cử để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2026) tại ĐHĐCĐ thường niên 2021

Vui lòng tải thông báo, và các biểu mẫu theo đường liên kết phía dưới.

1. Thông báo về việc đề cử và ứng cử để bầu Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2026) tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

2.  Biểu mẫu tham khảo

 

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35