Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày 22/9, Đảng bộ Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy LILAMA tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 30/8/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay” cho các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ

 

nq1

 

Các Đảng viên dự hội nghị.

 

 

Các Đảng viên dự hội nghị được nghe đồng chí UVBTV, Báo cáo viên cấp khối của Đảng bộ Công ty truyền đạt những nội dung cơ bản, nội dung mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.

Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Thường vụ đảng bộ Công ty đã xây dựng chương trình hành động với những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đó là: nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; huy động mọi nguồn lực, đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chương trình liên kết để phát triển theo hướng bền vững.

Đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ KHKT để phát triển sản xuất kinh doanh đồng bộ, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Đảng bộ Công ty  cũng đã xây dựng giải pháp thực hiện nhiệm vụ Quốc viagra sans ordonnance phòng- An ninh; về xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức chính trị- xã hội trong công ty.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các cấp ủy cơ sở, Ban Thường vụ Đảng bộ Công ty xây dựng chương trình (kế hoạch) triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết; xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, tổ chức thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhằm tạo chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

                                                                                                    Ban truyền thông Lilamaemc

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35