Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

LILAMAEMC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Ngày 27/4/2017 tại hội trường Khách sạn Hoàng Sơn TP Ninh Bình, Công ty CP cơ khí lắp máy Lilama đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.  Đại hội có sự tham dự của các cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu tổng cộng 71,85% vốn điều lệ công ty.

 Đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soátvà bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ (2016-2021)DHCD20174Các đại biểu về dự Đại hội cổ đông thường niên 2017

Năm 2016 hoạt động SXKD của Công ty đạt mức tăng trưởng khá, Doanh thu thực hiện đạt 114,6% kế hoạch năm, thu nhập bình quân đầu người 8.22 triệu đồng đạt 132.5% kế hoạch, thanh toán cổ tức 5% bằng 100% kế hoạch.

Kế hoạch SXKD năm 2017 được xây dựng trên cơ sở xem xét, đánh giá đầy đủ tình hình Kinh tế Xã hội của đất nước và thực tế hoạt động của đơn vị nhằm đảo bảo tính khả thi và sát thực nhất.2017dhÔng Nguyễn Văn Triều - TGĐ Trình bày báo cáo SXKD

DHCD20173 Ông Lê Hữu Điều – Chủ tịch HĐQT thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao.

Hội nghị đã thống nhất và ra nghị quyết Đại hội : Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017

                                                                                     ------- Ban truyền thông Lilamaemc -----

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35