Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

LILAMAEMC – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỀN 2018

Ngày 24/4/2018 tại Khách sạn Hoàng Sơn - Ninh Bình, Công ty CP cơ khí lắp máy Lilama đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.  Đại hội có sự tham dự của các cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu hơn 72,0% vốn điều lệ công ty.

  Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có mục tiêu đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng so với thực hiện năm 2017 trong điều kiện đầu tư công các dự án về nhiệt điện, thủy điên, xây dựng cơ bản của đất nước triển khai chậm so với dự kiến.

882018cd5

Ông Lê Hữu Điều Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị điều hành Đại Hội Đồng Cổ Đông. 

Hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế đã được ĐHĐCĐ thông qua: Doanh thu thực hiện đạt 198,33 tỷ đồng bằng 100,7% kế hoạch năm, các chỉ tiêu về lợi nhuận, nộp ngân sách đều vượt kế hoạch đề ra, thu nhập và điều kiện làm việc sinh hoạt của CBCNV trên các công trình, dự án tiếp tục được cải thiện.

Năm 2017, công ty đồng thời thực hiện các hợp đồng thi công nhiều dự án trọng điểm. Ngoài các công trình chuyển tiếp từ 2016 như LHD Nghi Sơn, Xi măng Xuân Thành, Nhiệt điện Thái Bình 2…LILAMA EMC tập trung thi công 2 dự án nhiệt điện khu vực phía nam là Nhiệt điện Sông Hậu 1 và Long Phú 1; ngoài ra công ty đã nổ lực mở rộng thị trường các dự án có quy mô nhỏ hơn để tạo thêm việc làm và bổ sung doanh thu như Xi măng Nam Sơn, thủy điện Sử pán, nâng cấp cải tạo bồn chứa xăng PVOIL, vôi Phương Nam... Tập thể lãnh đạo và CBCNV đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thích ứng với tình hình mới, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công các hạng mục, qua đ ó tiếp tục củng cố vị thế và thương hiệu Công ty trên thị trường.

(Ảnh đại hội)2018cd4

Ông Nguyễn Văn Triều Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Đại Hội

Tại Đại hội lần này, công ty tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết vượt khó và đổi mới để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2018 đã xây dựng. Đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2018 phù hợp với các quy định của pháp luật; thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung “Đề án tái cấu trúc giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025” theo định hướng chiến lược của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, nhằm nâng cao năng lực, sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

(Ảnh Đại hội)2018cd1

Đại hội nhất trí thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội năm 2018

Sau gần 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao của các cổ đông tham dự.

                                                                       

                                                   ------- Ban truyền thông Lilamaemc ------

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35