Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

LILAMA EMC – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày 26/4/2019 tại Khách sạn Hoàng Sơn - Ninh Bình, Công ty CP cơ khí lắp máy Lilama đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.  Đại hội có sự tham dự của các cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu hơn 70,0% vốn điều lệ công ty.

88dhcd20191

                                 Ông Lê Hữu Điều - Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có mục tiêu phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng so với thực hiện năm 2018

 Năm 2018, trong điều kiện, tình hình chung diễn biến bất lợi, mặc dù một số chỉ tiêu SXKD không hoàn thành; tuy nhiên công ty đã có nhiều nỗ lực trong sản xuất và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Sản xuất thi công được duy trì, tình hình tài chính tương đối ổn định, nộp ngân sách tăng đạt 14,2 tỷ đồng, trích nộp BHXH trên 9 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Việc làm cho người lao động được đảm bảo, năng suất lao động tiếp tục cải thiện; thu nhập bình quân đạt trên 8,2 triệu đồng người/tháng (=105,1% kế hoạch). Thi công tại các dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1, Long Phú 1, Thủy điện Sử Pán, Xi măng Nam Sơn, Xi măng Tân Thắng… cơ bản đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

88dhcd20192

                           Ông Nguyễn Văn Triều - Tổng giám đốc đọc báo cáo tại Đại hội

Đại hội xác định, năm 2019, tình hình sản xuất của Công ty sẽ đối mặt với nhiều diễn biến bất lợi và khó lường hơn. Đầu tư công về xây dựng cơ bản của đất nước tiếp tục thu hẹp, nhiều dự án đang triển khai gặp vướng mắc, giãn tiến độ do các vấn đề phát sinh từ chủ đầu tư và hoặc một số vấn đề liên quan đến lệnh cấm vận quốc tế như Nhiệt điện Long Phú 1, Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Sông Hậu 1…

99dhcd20193

                                         Các Đại biểu thông qua các văn kiện tại Đại hội

88dhcd20194

                           Ông Văn Việt Hưng - Thứ ký thông qua nghị quết Đại hội 

Tại Đại hội lần này, công ty tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết vượt khó và đổi mới để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2019 đã xây dựng.

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao của các cổ đông tham dự.

                                                                       

                                                                          ----- Ban truyền thông Lilamaemc -----

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35